Köpvillkor

Köp - och leveransvillkor för Solelgrossisten Sverige AB

För leverans av produkter i Solelgrossistens ordinarie sortiment gäller våra generella köp och leveransvillkor enligt nedan, om inte annat särskilt avtal ingåtts. För eventuella övriga produkter, som inte ingår i det ordinarie sortimentet utan förmedlats på Köpares särskilda begäran, gäller aktuell tillverkares beställnings- och leveransvillkor. Solelgrossisten äger rätt att närhelst uppdatera dessa beställnings- och leveransbestämmelser. Lydelsen vid orderdatum är i sådant fall den gällande för var genomförd beställning.

Nedan villkor gäller vid beställning av Köparen och leveranser av produkter efter köp hos Solelgrossisten Sverige AB org.nr 556977-4341 (“Solelgrossisten”). 


1.   Beställningsvillkor: 

1.1 Beställning av produkter som görs via vår webbshop av Köparen, med hjälp av tilldelade inloggningsuppgifter. Beställning kan också göras med orderdokument i de fall en offert från Solelgrossisten Sverige AB finns. Vid beställning via webbshop och kalkylverktyg skickas en beställningsbekräftelse omedelbart efter att beställningen har lagts. Efter mottagandet av beställningen skickas en orderbekräftelse inom tre (3) arbetsdagar till e-mejladressen som Köparen har angett i sin kundprofil/orderdokument. Efter mottagandet av beställning har Solelgrossisten tre (3) arbetsdagar (acceptfristen) på sig att acceptera eller avböja Köpares beställning i sin helhet eller delar av densamma. Under acceptfristen är beställningen dock bindande för Köparen.

1.2 Solelgrossisten kan inte garantera att varor som Köpare beställt vid varje tidpunkt finns tillgängliga i lager och/eller kan levereras inom viss tid till önskat pris. Vi reserverar oss även för slutförsäljning av produkter.

För att säkerställa tillgänglighet och pris reserveras lager för beställningar med leverans inom 4 veckor från mottagande av order.

1.3 Köpare ansvarar för all information till sina slutkunder vad gäller leveranstider och -villkor, handhavande av produkter, produktgarantier etc. Solelgrossisten bistår i normalfallet Köparen med sådan information via vår webbshop, liksom vid kontakter med tillverkare rörande produktgarantiärenden, men ansvaret mot slutkund åvilar Köparen.

1.4 Tillfällig kampanj/erbjudande kan förekomma där speciella krav för köp kan förekomma för att kunna ta del av kampanjen/erbjudande. 


2.   Leveransvillkor: 

2.1 För leverans inom och utom Sverige gäller, utöver dessa leveransvillkor, Teknikföretagens allmänna bestämmelser NLS 19, samt FCA Incoterms 2020 (godset levereras till transportör, normalt från vårt distributionscenter i Tomelilla). I det fall dessa generella villkor avviker från NLS 19 och/eller FCA Incoterms 2020, har dessa generella villkor företräde.

2.2 Köparen står för samtliga kostnader avseende lastning, frakt, eventuella kranbilskostnader och andra fordon och dess personal. För beställningsvaror som ej ingår i Solelgrossistens ordinarie lagersortiment debiteras Köparen samtliga last- och fraktkostnader, samt övriga eventuella avgifter hänförliga till leveransen, om inte annat innan särskilt avtalats skriftligen.

2.3 Leveransdatum innebär alltid den dagen som godset lämnar Solelgrossistens lager. 


3.   Betalningsvillkor: 

Betalning ska ske enligt överenskommelse vid fakturadatum om inte annat avtalas. Vid utebliven betalning utgår en dröjsmålsränta från den sista angivna betalningsdagen med referensränta +12%. 


4.   Äganderättsförbehåll: 

Beställda varor förblir Solelgrossistens egendom till dess de blivit fullt betalda, om inte annan skriftlig överenskommelse särskilt träffats med Köparen. 


5.   Pris: 

5.1 Leveransdagens pris gäller om inte annat avtalats.

5.2 Vid ändring av växelkurser och råvarunoteringar förbehåller vi oss därför rätten att göra motsvarande prisjusteringar.

5.3 Vid ändring av statliga pålagor och avgifter förbehåller vi oss rätten att göra erforderliga justeringar och debitera Köparen för dessa kostnader. 


6.   Fakturaavgift: 

6.1 Solelgrossisten fakturerar digitalt via e-mejl till Köparens angivna faktureringsadress och förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning av köpesumman, helt eller delvis. Vid betalningspåminnelser debiteras en administrationsavgift på 100 kr.

6.2 Miljöavgift enligt lag anges som separat kostnad på fakturorna.

6.3 För var order med ett värde understigande 1000 kr netto, exklusive moms, debiteras en administrationsavgift på 250 kr. 


7.   Returer: 

7.1 Köpare äger rätt att inom tio (10) dagar efter mottagen leverans, och under förutsättning att nedan angivna villkor är uppfyllda, returnera köpt produkt till Solelgrossisten. Om Köparen vill utnyttja denna returrätt ska detta aviseras skriftligen till Solelgrossisten. Returnerade produkter kan krediteras först sedan Solelgrossisten utfört kvalitetskontroll och godkänt returen.

7.2 Returen ska på förhand vara skriftligen godkänd av Solelgrossisten och Köparen ansvarar för att meddela Solelgrossisten order- eller fakturanummer, antal kolli och vikt samt eventuell annan information som Solelgrossisten behöver för sin hantering i enlighet med de instruktioner Köparen fått i samband med att Solelgrossisten accepterat returen

7.3 Returnerad produkt ska återsändas oanvänd, i nyskick, i obruten förpackning och i så oskadat originalemballage som möjligt. Packning ska utföras på sådant sätt att transportskador förhindras. Köpare ska på ett tydligt sätt notera det returordernummer som erhållits av Solelgrossisten på samtliga kollin utan att märkning sker direkt på produkten/produkterna. Köparen ansvarar för det returnerade godset till dess att det anlänt till av Solelgrossisten angiven mottagningsadress. De produkter som ingår i Solelgrossistens ordinarie sortiment som returneras av Köpare och som inte är felaktiga debiteras med 20 % returavdrag samt en returavgift på 600 kr. Endast produkter som är köpta hos Solelgrossisten kan returneras till Solelgrossisten.

7.4 Om returbehov uppkommit till följd av felplock av Solelgrossisten debiteras ingen returfraktkostnad. 

7.5 Produkter som normalt ej tas i retur:

  • Material, levererat för mer än tre månader sedan

  • Material i bruten förpackning

  • Kartonger med bruten plombering

  • Produkter som utgått ur standardsortimentet

  • Unika produkter, anpassade på begäran av Köpare

  • Material i skadat emballage eller utan emballage

  • Produkter, vars samlade ordervärde understiger 5000 kr

7.6 Vid en ej godkänd retur kan Köparen få produkten tillbaka eller, om så föredras, få produkten skrotad. För skrotning debiteras köparen 500 kr i hanteringskostnad och vid återsändning till Köpare debiteras kostnaderna för detta.

7.7 Övriga produkter, exempelvis produkter som inte är lagerförda hos Solelgrossisten eller som särskilt anskaffats på Köparens begäran, kan endast returneras efter godkännande av Solelgrossisten. För sådan godkänd retur tas ett returavdrag på 20 % ut utöver de kostnader som tillverkaren debiterar för returen. Därtill tillkommer faktisk fraktkostnad. 


8.   Reklamationer: 

8.1 Det är Köparens ansvar att kontrollera produkterna vid leveransmottagandet. Synliga transportskador skall då anmälas omedelbart till transportören. Köparen skall skriftligen meddela Solelgrossisten brister eller fel hos produkterna omedelbart (senast efter fem (5) dagar för synliga fel, och tolv (12) dagar för dolda fel) efter det att Köparen upptäckt, eller rimligen borde ha upptäckt, bristerna eller felen för att kunna åberopa rätten till reklamation.

8.2 Returer som sker p.g.a. fel på produkterna kan regleras först efter det att tillverkaren av produkten gett sitt utlåtande, eftersom Solelgrossisten endast speglar tillverkarens villkor för produkten. Vi hjälper våra kunder att administrera processen, men villkoren är i varje förekommande fall de som satts av tillverkaren (t ex gällande mindre färgskiftningar hos solpaneler).

8.3 Retur i samband med reklamation skall godkännas skriftligt av Solelgrossisten. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset och meddela Solelgrossisten var godset vid behov kan inspekteras. Underlåter Köparen att reklamera enligt de anvisningar som angivits ovan, är Solelgrossisten befriad från allt ansvar för felet eller bristen. 


9. Ansvarsbegränsning:

9.1 Förutser Solelgrossisten att leverans (med ”leverans” avses här när godset lämnats över till transportör i enlighet med FCA Incoterms 2020) inte kommer att kunna ske vid angiven tidpunkt ska Solelgrossisten utan dröjsmål underrätta Köparen om detta.

9.2 Solelgrossisten ansvarar inte för förseningar som beror på omständigheter utanför Solelgrossistens kontroll.

Om leveransförseningen beror på omständighet på Köparens sida har Solelgrossisten rätt till skälig förlängning av leveranstiden. Köparen har inte rätt till skadestånd med anledning av leverans enligt dessa villkor. 


10. Force Majeure: 

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att fullgörande av åtaganden enligt dessa leveransbestämmelser hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som Solelgrossisten inte kan råda över (såsom – men ej begränsat till – brand, naturkatastrof eller extrema naturförlopp, krig eller andra militära hinder, uppror, upplopp, epidemi, skadegörelse, sabotage, terrorism, embargon, rekvisition eller beslag, handels- eller valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av liknande befrielsegrund) och som inte rimligen kunde förutses när beställningen ingicks, är Solelgrossisten befriad från skyldighet att fullgöra dessa allmänna leveransvillkor.

Så snart befrielsegrund enligt ovan upphört, ska fullgörelse enligt dessa leveransvillkor återupptas. Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta andra parten om detta. 


11. Tvist: 

Tvist med anledning av dessa leveransbestämmelser skall slutligt avgöras i domstol. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö enligt svensk lag. JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.